18

آبان

1397

جان و جو

“جان و جو” به نویسندگی آگاتو کریستوف و ترجمه تینوش نظم‌جو، تهیه‌کنندگی بورژین عبدالرزاقی و طراحی و کارگردانی ملیکا زاهدی ساعت ۱۷ و ۱۸ در سالن شماره سه پردیس تئاتر شهرزاد اجرا می‌شود. یاسمن تاهباز،…

  • 17:00 - 18:00
  • تهران, ایران

25

آبان

1397

جان و جو (تمدید)

“جان و جو” به نویسندگی آگاتو کریستوف و ترجمه تینوش نظم‌جو، تهیه‌کنندگی بورژین عبدالرزاقی و طراحی و کارگردانی ملیکا زاهدی ساعت ۱۷ و ۱۸ در سالن شماره سه پردیس تئاتر شهرزاد اجرا می‌شود. یاسمن تاهباز،…

  • 17:00 - 18:00
  • تهران, ایران

همه اجراها

18

آبان

1397

جان و جو

“جان و جو” به نویسندگی آگاتو کریستوف و ترجمه تینوش نظم‌جو، تهیه‌کنندگی بورژین عبدالرزاقی و طراحی و کارگردانی ملیکا زاهدی ساعت ۱۷ و ۱۸ در سالن شماره سه پردیس تئاتر شهرزاد اجرا می‌شود. یاسمن تاهباز،…

  • 17:00 - 18:00
  • تهران, ایران

25

آبان

1397

جان و جو (تمدید)

“جان و جو” به نویسندگی آگاتو کریستوف و ترجمه تینوش نظم‌جو، تهیه‌کنندگی بورژین عبدالرزاقی و طراحی و کارگردانی ملیکا زاهدی ساعت ۱۷ و ۱۸ در سالن شماره سه پردیس تئاتر شهرزاد اجرا می‌شود. یاسمن تاهباز،…

  • 17:00 - 18:00
  • تهران, ایران