پاییز 94

  • استاد: Rosy Janner
  • Lectures: 11
  • Quizzes: 3
  • مدت: 10 هفته

اولین دوره بازیگری پاییز ۱۳۹۴ آغاز شد و حاصل آن در سال ۱۳۹۵ کارگاه نمایش آکادمی سینمایش به مربیگری بورژین عبدالرزاقی بود.