هنرجویان سینمایش در فضای حرفه‌ای

هنرجویان سینمایش در سینما

نکیسا نوری در فیلم ...
محمد کمانی در فیلم ...
مهوش زهدی در فیلم ...

هنرجویان سینمایش در تلویزیون

نکیسا نوری ...
مهوش زهدی ...
محمد کمانی ...

هنرجویان سینمایش در تئاتر

نکیسا نوری ...
محمد کمانی ...
مهوش زهدی ...