هنرجویان سینمایش در سینما

نکیسا نوری در فیلم … محمد کمانی در فیلم … مهوش زهدی در فیلم …

هنرجویان سینمایش در تلویزیون

نکیسا نوری … مهوش زهدی … محمد کمانی …

هنرجویان سینمایش در تئاتر

نکیسا نوری … محمد کمانی … مهوش زهدی …