سینمایشی ها

تمرین هنرجویان برای اتود کلاسی

اتود هنرجویان سینمایش در تابستان 1402

کلاس خلاقیت و بداهه در آکادمی سینمایش

تمرین کلاسی هنرجویان سینمایش

تمرین بدن هنرجویان سینمایش

مبانی بازیگری و اتود هنرجویان سینمایش

تمرین نمایش هملت در آکادمی سینمایش

اتود کلاسی هنرجویان سینمایش در تابستان 1402

 

اتود هنرجویان

تمرین های خلاقیت و بداهه سینمایش

تمرین کلاسهای بدن سینمایش

تمرین بدن و تعادل

تمرین نمایش هملت

تمرین مبانی بازیگری

اتود کلاسی هنرجویان سینمایش

بدن در بازیگری 

هنرجویان سینمایش در کنار الیکا عبدالرزاقی، پشت صحنه فیلم شهر گربه ها

هنرجویان سینمایش در شهر گربه ها

اتود کلاسی خلاقیت و بداهه سینمایشی ها

اتود کلاس خلاقیت و بداهه آکادمی بازیگری سینمایش